HomeKwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare)
Hoofd postadres straat en huisnummer: Biltseweg 14
Hoofd postadres postcode en plaats: 3735NE Bosch en Duin
Website: www.genderclinic.nl
KvK nummer: 64494705
AGB-code 1: 22220841

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: S.Middelhoff
E-mailadres: s.middelhoff@sandstephealthcare.nl
Tweede e-mailadres: t.steensma@genderclinic.nl
Telefoonnummer: 0611731455

3. Onze locaties vindt u hier

Link: www.genderclinic.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

4a. Visie en werkwijze

Gender Clinic Mental Health (GC-MH) biedt hoogwaardige psychologische transgenderzorg met korte
wachttijden voor volwassenen. GC-MH werkt vanuit het ‘juiste zorg op de juiste plek principe’ door samenwerkingsverbanden met GGZ aanbieders en GGZ instellingen, vrijgevestigde psychologen, UMCs en ziekenhuizen. GC-MH werkt middels een triage model waarin wordt bepaalt hoe het diagnostisch traject voor de individuele cliënt met gender incongruentie het beste ingericht kan worden. Het vervolgtraject wordt
in mate van en frequentie van begeleiding ingericht op de behoeftes en de situatie van de individuele
client. Hierbij wordt het sociale steunsysteem waar noodzakelijk en mogelijk betrokken en wordt
gewerkt vanuit een hybride model waarin er fysieke en online consulten worden aangeboden.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht

Restgroep diagnoses: Genderidentiteitsstoornissen

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz)

Ja, wij hebben een afdeling hoogspecialistische ggz voor Restgroep diagnoses: Genderidentiteitsstoornissen

4d. Heeft u nog overige specialismen:

Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), nl Genderidentiteitsproblemen en Depressie Genderidentiteitsproblemen en Aanpassingsproblematiek.

5. Beschrijving professioneel netwerk

Gender Clinic Mental Health werkt binnen een multidisciplinair team. Gender Clinic heeft behandelaren in dienst met ervaring op het gebied van genderdysforie.

6. Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) aanbod

Generalistische basis-ggz: Bij Gender Clinic kunnen de volgende beroepsgroepen optreden als regiebehandelaar:

 • GZ-psycholoog
 • Klinisch psycholoog /klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist ggz

In de generalistische basis-ggz is altijd een psychiater of klinisch psycholoog beschikbaar voor
consultatie. De gespecialiseerde-ggz: Gender Clinic Mental Health biedt GGZ zorg voor transgenderpersonen.
Gender Clinic Mental Health werkt ambulant. Bij Gender Clinic worden behandelingen binnen de
gespecialiseerde ggz gegeven vanuit multidisciplinaire teams. Er is altijd een psychiater of klinisch
psycholoog lid van een multidisciplinair team. De volgende regie behandelaren kunnen worden
ingezet:

 • Psychiater, klinisch psycholoog
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • Psychotherapeut
 • Gz-psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog

7. Structurele samenwerkingspartners

Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website): Gender Clinic Mental Health werkt samen met het AUMC loc. VU (Boelelaan, Amsterdam T 020-4440542) en Gender Team Zuid Nederland (Postbus 242, 5900 AE Venlo T 077 - 321 76 77) op het gebied transgenderzorg met als doel de wachttijd te verkleinen en patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Door triage en intensieve samenwerking tijdens de behandeling kunnen patiënten gezamenlijk worden behandeld.

II. Organisatie van de zorg

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) ziet er als volgt op toe dat:

8a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn

Zorgverleners verbonden aan GCMH zijn in principe allen BIG geregistreerd en werkend op minimaal het niveau van een GZ-Psycholoog en ervaren met de problematiek, dan wel een uitgebreide inwerkperiode krijgen om ingewerkt te worden op de problematiek. In de situatie dat men geen BIG-registratie heeft werkt men onder supervisie van een BIG geregistreerd hulpverlener. Voor indiensttreding worden alle relevante diploma's en registraties uitgevraagd. Alle behandelaren zijn geregistreerd in het toepasselijk beroepsregister en beschikken over een passend VOG.

8b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen

GCMH werkt volgens de internationale en nationale zorgstandaarden en kwaliteitsstandaarden. We baseren onze zorg op standard of care van de World Professional Association of Transgender Health. (WPATH). De uitwerking hiervan volgen we zoals beschreven in de zorgstandaarden somatische & psychische transgenderzorg van het nationaal zorginstituut

8c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden

Iedere hulpverlener verbonden aan GCMH wordt uitgebreid ingewerkt bestaande uit meelopen en deelname aan intern georganiseerde opleidingsbijeenkomsten (eens per kwartaal) Daarnaast zijn er maandelijkse intervisie momenten waarin casuïstiek intern als met samenwerkingspartners wordt besproken. Zorgverleners worden geacht zich bij te scholen via de literatuur en het bezoeken van relevante congressen.
Op basis van strategische keuzes wordt er jaarlijks een opleidingsplan opgesteld. Hiervoor is een opleidingsbudget beschikbaar. Iedere behandelaar heeft de beschikking over een eigen opleidingsbudget waarvan in overleg met de leidinggevende voor een relevante opleidingsactiviteit gebruik kan worden gemaakt.

9. Samenwerking

9a. Interne samenwerking en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd
in het professioneel statuut:

Ja

9b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Multidiscipliniaire overleggen vinden eenmaal per maand plaats waarin (naast intervisie) casuïstiek besproken kan worden en er een indicatiemogelijkheid is voor psychologische / somatische vervolgbehandeling. MDO bestaat uit GZ-psychologen, Psychiater(s), Endocrinologen en Chirurgen (Voor beide laatste disciplines al naar gelang er ook endocrinologische of chirurgische indicaties plaatsvinden. )
MDO besluiten worden in het dossier vastgelegd van de desbetreffende cliënt

9c. Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Psycholoog schat in wat een cliënt nodig heeft (intensievere zorg, indicatie somatische behandeling, verwijzing). Middels een vast format brengt psycholoog advies uit naar het multidisclpinaire team waarna verder beleid wordt afgesproken en (zo nodig) uitgezet. In de behandeling van Gender Clinic Mental Health zijn vaste evaluatiemomenten gepland. Tijdens deze momenten wordt besproken of de zorg nog passend is of dat er mogelijk op- of afgeschaald moet worden. Afschaling kan altijd plaatsvinden bij Gender Clinic Mental Health. Indien er sprake is van opschaling wordt er met samenwerkingspartijen GZN en AUMC loc. Vu gekeken waar cliënt het best terecht kan. Binnen Gender Clinic kan er op en afgeschaald worden tussen BGGZ en SGGZ. Op het moment dat er afgeschaald kan worden als de patiënt in behandeling is bij de BGGZ wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of POH-GGZ of geplaatst in een basis traject binnen het netwerk van Gender Clinic Mental Health. Bij opschaling binnen de SGGZ wordt de patiënt verwezen naar GZN of AUMC loc. VU.

9d. Binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

De instellingrichtlijnen voorzien dat per patiënt één professional verantwoordelijk is voor het doen opstellen van het behandelplan. In principe is dit de behandelverantwoordelijke. Eerste principe is dat besluiten in gezamenlijkheid met andere behandelaren en indien mogelijk cliënt worden genomen. Bij persisterend verschil van inzicht wordt deze openlijk besproken en wordt er gezocht naar een objectieve andere partij in de organisatie (of als 2nd opinion erbuiten) om verder beleid uit te zetten.

10. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

10a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja

10b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

10c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ DIS:

Ja

11. Klachten en geschillenregeling

11a. De klachtenregeling is hier te vinden:

Link naar klachtenregeling: https://genderclinic.nl/klachtenprocedure/

11b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij:

Geschillen commissie zorg
Contactgegevens: De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Bel: 070-310 5380
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling

III. Het behandelproces

12. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling

13. Aanmelding en intake

13a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:

 • Route via samenwerkingspartner (voorkeursroute)

De wachtlijst van samenwerkingspartner wordt op papier gescreend door de samenwerkingspartner. Indien de cliënt passend is bij het aanbod van Gender Clinic Mental Health wordt de cliënt verwezen. Na ontvangst van de verwijzing wordt er contact opgenomen met cliënt door de zorgconsulent van Gender Clinic Mental Health. Benodigde informatie wordt verzamelt en er wordt een gesprek ingepland bij de regiebehandelaar. Cliënt krijgt toegang tot een cliëntportaal waarin de afspraken staan en krijgt toegang tot een vragenlijstmodule.

 • Verwijzing vanuit huisarts

Cliënt wordt aangemeld, indien de cliënt passend is bij het aanbod van Gender Clinic Mental Health wordt de cliënt verwezen. Na ontvangst van de verwijzing wordt er contact opgenomen met cliënt door de zorgconsulent van Gender Clinic Mental Health. Benodigde informatie wordt verzamelt en er wordt een gesprek ingepland bij de regiebehandelaar. Cliënt krijgt toegang tot een cliëntportaal waarin de afspraken staan en krijgt toegang tot een vragenlijstmodule.


13b. Binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

14. Diagnostiek

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) is geregeld:

Na ontvangen verwijsinformatie en voor informatie wordt intake gepland. GCMH maakt gebruik van een triage model bestaande uit 2 a 3 gesprekken met een GZ psycholoog en indien nodig consulterend de pscyhiater. In gezamenlijkheid met cliënt wordt het behandelplan opgesteld, besproken en goedgekeurd. In het behandelplan staat opgenomen welk zorgpad wordt gevolgd.

15. Behandeling

15a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld: 

Na triage en een psychologisch onderzoek wordt cliënt besproken in multidisciplinair GGZ overleg waarbinnen vervolgbehandeling wordt geadviseerd. Advies wordt hierna teruggekoppeld naar cliënt.

15b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar:

Regiebehandelaar ziet client bij intake, zet behandelplan met client uit en is aanspreekpunt. Regiebehandelaar ziet er op toe dat het opgestelde behandelplan verloopt zoals is afgesproken, stuurt zo nodig bij, onderhoud en zorg voor afstemming met de andere (interne en mogelijk externe) behandelaren.

15c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) als volgt gemonitord:

Binnen de triage wordt gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek, welke meerdere malen door de behandeling worden afgenomen. Vragenlijsten dienen als behandelevaluatie en ROM. Voortgang met cliënt ontstaat organisch in het zorgpad door multidisciplinaire overleggen rondom de (medische) behandelwensen van de cliënt en de voortgang van psychologische en medische behandeling. Voortgang wordt in samenspraak met de cliënt opgesteld en nabesproken. Bij ontslag wordt tevens altijd een ROM meting gedaan.

15d. Binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:

Voortgang met client ontstaat organisch in het zorgpad door multidisciplinaire overleggen rondom de (medische) behandelwensen van de client en de voortgang van psychologische en medische behandeling. Voortgang wordt in samenspraak met de client opgesteld en nabesproken.

15e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare) op de volgende manier gemeten:

Op vaste momenten worden clienttevredenheids vragenlijsten afgenomen

16. Afsluiting/nazorg

16a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

De regiebehandelaar en medebehandelaar brengen de huisarts en verwijzer schriftelijk op de hoogte
over het zorgverleningstraject:

 • Na goedkeuring van het behandelplan / Bij aanvang van medisch traject
 • Na evaluaties
 • Na ontslag
 • Na verwijzing

16b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

 • na afsluiting van zorg wordt duidelijk gecommuniceerd dat crisis of terugval in eerste plaats terug te koppelen is naar de huisarts.
 • Zowel huisarts als cliënten kunnen contact via zorg coördinator opnemen die ervoor zorgt dat de eerder betrokken behandelaar (of een vervanger daarvan) meedenkt het opzetten van zorg binnen de crisis situatie.

IV. Ondertekening

 • Naam bestuurder van Gender Cinic Mental Health (Sandstep Healthcare): Peter de Koning
 • Plaats: Bosch en Duin
 • Datum: 29-11-2021


Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:

Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.

+31(0)88 - 8910019
mentalhealth@genderclinic.nl