HomeZorgpadZorgpad Mental Health

Zorgpad Mental Health

Stap 1: Aanmelding

We willen voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat met cliënten die elders al op een wachtlijst staan. Daarom kunnen op dit moment alleen de “langst wachtenden” van de wachtlijsten van een aantal samenwerkingspartners bij ons terecht. U kunt hier checken welke verwijzingen geaccepteerd worden. Na verwijzing start een triage traject.

Stap 2: Triagetraject

De triage heeft tot doel om zicht te krijgen op de beleving van uw genderincongruentie, uw functioneren en uw mogelijke behandelwensen. De triage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake gesprek 

U heeft een gesprek met de psycholoog op de polikliniek in Bosch en Duin. Dit is een kennismaking en u krijgt uitleg over de procedure. Na intake hebben wij een globaal beeld van uw problematiek en functioneren.

  • Gestructureerde psychologische screening:

Middels de psychologische screening brengen we op een gestructureerde manier u genderincongruentie en uw bredere psychologische en sociale functioneren in kaart. We maken hierbij gebruik van:
• Online vragenlijsten: Wij vragen u online een aantal vragenlijsten in te vullen. 
• Gestructureerd interview: U heeft  een gesprek met een psycholoog (in veel gevallen online) waarbij middels een gestructureerd interview ingegaan wordt op uw huidige functioneren. Het interview bestaat uit vaste vragen waar op basis van uw antwoorden verder met u wordt gesproken over uw persoonlijke ervaringen hiermee.

  • Vervolg gesprek(en) 

Tijdens deze vervolggesprekken op de polikliniek wordt uw situatie verder uitgediept. Het gesprek vindt plaats met de psycholoog die u bij de intake heeft gesproken. In sommige gevallen kan het gesprek gezamenlijk zijn met een andere psycholoog of een consultatief psychiater.

  • MDO

Op basis van de psychologische screening en de gesprekken wordt uw situatie besproken in het Multidisciplinaire overleg waar alle psychologen van het GCMH team bij aansluiten. Vanuit dit MDO wordt er vervolgens in het adviesgesprek een vervolgtraject met u doorgesproken.

  • Adviesgesprek

Dit gesprek is wederom face-to-face op polikliniek, met de psycholoog of in gezamenlijkheid met consultatief psychiater. Het voorgestelde vervolgtraject wordt aan u voorgelegd waarna er gezamenlijk met u wordt besloten hoe en waar dit traject vorm te geven.

Fertiliteitsconsultatie
Tijdens het gehele traject is er de mogelijkheid (als daar aanleiding voor is) voor een fertiliteitsconsult met de fertiliteitsarts/gynaecoloog van Gender Clinic (dr. Norah van Mello). Op onze website treft u binnenkort meer informatie over fertiliteitsconsultatie.

 

Stap 3: Diagnostiek en Indicatiestelling

De vervolgtrajecten worden op basis van uw situatie en wensen voorgesteld. Binnen Gender Clinic Mental Health gaan wij daarbij uit van drie zorgpaden waarbinnen uw zorg individueel op u wordt afgestemd en vormgegeven.  

  • Optie 1 (Short track):

U blijft in behandeling bij het team van GCMH in Bosch en Duin. Uw afspraken zijn gericht op kortdurende behandeling (ca. 3 gesprekken) en indicatiestelling voor medische behandeling (ca. 2 gesprekken). U wordt vervolgens besproken in het medische MDO van Gender Clinic [LINK] of wij helpen u aan een verwijzing voor medische vervolgbehandeling. Evaluatie vindt jaarlijks of bij afsluiten van de behandeling plaats.

  • Optie 2 (Mid track):

Uw behandeling wordt in gezamenlijkheid door het team van GCMH en een van onze netwerkpartners verzorgd. Uw afspraken zijn gericht op middellange behandeling (ca. 10 gesprekken) waarna er met u gekeken wordt of u geïndiceerd wenst te worden en of uw situatie eraar is om u te indiceren voor medische vervolgbehandeling. Vervolgens zijn ca. 2 gesprekken nodig bij GCMH voor indicatiestelling voor medische behandeling. Evaluatie vindt jaarlijks of bij afsluiten van de behandeling plaats.

  • Optie 3 (Long track):

U wordt vanuit GCMH verwezen naar de multidisciplinaire GGZ en academische gendercentra waar specialistische behandeling geboden kan worden. U kunt vanuit daar later weer terugverwezen worden voor indicatiestelling voor medische genderbevestigende behandelingen. 

Stap 4: Begeleiding tijdens medische behandeling

Vanuit Gender Clinic is het mogelijk om endocrinologische en/of chirurgische vervolgbehandeling te krijgen. Het team van psychologen van Gender Clinic Mental Health zullen u tijdens deze trajecten begeleiden, de behandeling met u evalueren op psychologisch vlak en met u nagaan en exploreren of er nog mogelijke wensen zijn voor vervolgbehandeling.

Als u al in behandeling bent bij GCMH

In dit geval wordt u vanuit GCMH besproken in een van de medische MDO van Gender Clinic en wordt psychologische begeleiding vanuit GCMH gecontinueerd. De psychologische follow-up behandeling is erop gericht om huidige behandelingen te evalueren, verdere exploratie te bieden naar chirurgische behandelwensen, en men hier zo nodig voor te indiceren of te verwijzen. 

Als u nog niet in behandeling bent bij GCMH

Er kan psychologische nazorg en verdere behandeling en begeleiding geboden worden vanuit GCMH aangeboden in deze fase. Hiervoor zal in veel gevallen gekeken worden of dit vormgegeven kan worden bij u in de regio door een van onze netwerkpartners. 

+31(0)88 - 8910019
mentalhealth@genderclinic.nl
Patiƫntenportaal